Projectes

Desenvolupament d’una tecnologia ecològica de rentat domèstic mitjançant perles polimèriques nanoestructurades.

Líder: Càtedra A3. Eurostars-2 (2017-2020)

Nanopartícules, nanocàpsules i nanodispersions polimèriques per conferir noves funcionalitats al cuir i als materials tèxtils d’aplicació en espais i vehicles públics que requereixen altres prestacions.

Líder: Càtedra A3. Socis: Curtits Aqualata, Colorantes Industriales, Ecopol, Aunde i Figueras International Seating. Eurostars (2010-2012).

Desenvolupament d’un procés d’adob per obtenir cuirs biodegradables mitjançant recursos naturals sostenibles provinents dels residus de l’explotació forestal del pi.

Líder: Càtedra A3 i Curtits Combalia. CDTI (2016-2017)

Fer de l’adobament de pells un procés més sostenible, respectuós amb el medi ambient i que contribueixi a l’economia circular és l’objectiu del projecte GRAPETAN. Aquesta recerca de l’A3 Center ha culminat amb el descobriment d’un taní natural que s’extreu dels pinyols de raïm, aprofitant així un dels residus generats pel sector vitivinícola per aplicar-lo a la indústria adobera.